pir[a]holena.hu
2081, Piliscsaba, 3902/22 HRSZ

Adatkezelési tájékoztató

1. Ászf, adatkezelési nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), 2021. márciustól érvényes változat (Általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételek) 

    I. Érvényesség Vállalatoknak, közjogi szervezeteknek vagy elkülönített közjogi vagyonszervezeteknek nyújtott ajánlataink, áruszállításaink és teljesítéseink kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján történnek, így minden jövőbeni üzleti kapcsolatra kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek akkor is, ha ezekről kifejezett ismételt megállapodás nem született. Szerződéses partnereink saját üzleti ill. beszerzési feltételekre utaló igényeinek nyomatékosan ellentmondunk. 

    II.  Ajánlattétel és szerződéskötés 

        a. Ajánlataink nem bírnak kötelező hatállyal. Az elfogadási nyilatkozat és bármely rendelés joghatályának feltétele a részünkről történő írásbeli, elektronikus visszaigazolás vagy a szöveges visszaigazolás. Ugyanez érvényes a kiegészítésekre, módosításokra vagy járulékos megállapodásokra. A megrendelés-visszaigazolást/elfogadó nyilatkozatot haladéktalanul ellenőrizni kell a darabszámok, a méretek és a műszaki részletek tekintetében, és szükség esetén kifogással kell élni. Haladéktalan kifogás hiányában a megrendelés-visszaigazolás adatainak megfelelően történik agyártás. Utólagos módosításokat csak kifejezett írásbeli megrendelésünkkel hajtunk végre. Az ebből származó többletköltséget Megbízó köteles vállalni. 

        b. A rajzok, ábrák, méretek, tömegadatok, fajsúlyok vagy egyéb jellemző adatok vonatkozásában a változtatás jogát fenntartjuk, amennyiben ez a szállítás tárgyát erdemben nem módosítják vagy minőségét nem javítják és a változtatás a Vevő számára méltányos. Munkatársaink nem jogosultak a szerződés tartalmát meghaladó járulékos szóbeli megállapodások megkötésére vagy szóbeli ígéret adására. 

III. Árak és mennyiségek 

    a.  Az árak eltérő megállapodás hiányában gyárból ill. raktárról történő elszállítással, szállítási biztosítással, csomagolással, szállítási költséggel, jogszabályban előírt általános forgalmi adóval, exportszállítmányok esetében vámokkal, díjakkal és egyéb járulékokkal növelten értendőek. 

    b. Mennyiségi adatok alapján eltérő megállapodás hiányában a szállításnál 10 százalékkal elfelé vagy lefelé eltérhetünk. Az árképzés minden esetben a ténylegesen leszállított mennyiség alapján történik. 

    IV. Kifizetések 

        a. Számláink kifizetése áruátvétel előtt szükséges. Amennyiben hosszabb fizetési határidőt biztosítunk, akkor követelésünk esedékessége a számlán feltüntetett teljesítési időtartam lejártával áll be. Fizetési késedelem esetén az alapkamatot 20%-kal meghaladó mértékű késedelmi kamatot számíthatunk fel. 

        b.  Vevőink pénzügyi teljesítését először a legrégebbi követeléseinkkel számoljuk el. 

        c. Esedékes számlaösszegek megfizetését megelőzően további teljesítésre nem vagyunk kötelezettek. Amennyiben egy számla esetében túllépik a fizetési határidőt, vagy olyan körülmény válik előttünk ismertté, amely a vevő hitelképességét megkérdőjelezi, jogosultak vagyunk minden nyitott számlát esedékessé nyilvánítani akkor is, ha fizetési halasztásban állapodtunk meg vagy váltót fogadtunk el. Ezen felül jogosultak vagyunk a folyó szerződésektől részben vagy egészében visszalépni. Szállítást már nem vagyunk kötelesek teljesíteni, illetve azt előre fizetéshez vagy biztosíték nyújtásához köthetjük. 

        d. Fizetéseket kizárólag a nyomtatványainkon megadott bankokhoz ill. számlákra lehet teljesíteni. 

        e. Az egyedi fizetési határidőkről a mindenkori szerződéskötésnél kell megállapodni, mely részünkről egy ajánlati e-mailben is történhet 

        f. A beszámítás Vevő követeléseivel vagy kifizetések ilyen igények okán történő visszatartása kizárólag abban az esetben megengedett, amennyiben Vevő követelése nem vitatott vagy azokat jogerősen megállapították vagy igényeinkkel kölcsönösségen alapulnak. 

    V. Megbízások 

        a. Megrendelések visszavonása csak írásbeli hozzájárulásunkkal érvényes. Ebben az esetben bevételkiesés címén és további részletes igazolás nélkül a vételár megállapodott összegének 35%-t kitevő kártérítés illet meg minket. Amennyiben a vételár összegének 35%-t meghaladó kár keletkezik, úgy a kártérítés összegét igazolni kell a Vevő felé. Vevő jogosult csekélyebb összegű kárt igazolni. Amennyiben méretre készült ún. egyedi áru megrendelését vonják vissza, akkor a Vevő köteles minden ebből származó költséget vállalni, beleértve a hulladékkezelés költségét is. 

    VI. A kárveszély átszállása 

        a. Amennyiben a Vevő vállalkozó, úgy a küldemény a szállítmányozó vállalatnak történő átadásával vagy az áru raktárunkból szállítmányozási céllal történő kiadásával száll rá át a kárveszély. Amennyiben a szállítás számunkra fel nem róható okból lehetetlenné válik, akkor a kárveszély a kiszállításra kész állapot jelentésével száll át a vállalkozó Vevőre. Ez abban az esetben is érvényes, amennyiben mi vállaltuk a szállítási vagy kiszállítási költséget. 

    VII. Csomagolás 

        a. Amennyiben az árut raklapon szállítják, akkor – eltérő megállapodás hiányában - ezeket a kereskedelmi forgalomban szokványos áron számolják el. Ezek egy utas raklapok, visszavételre nincs mód. 

    VIII. Jótállás 

        a. a Vevő a beérkezést követően haladéktalanul ellenőrzi az árut az esetleges hibák feltárására. Az árut a telephelyünkön nem veszi át, illetve szállító autóról azt nem veszi le, amennyiben azt sérültnek véli. Fotót készít a sérülésről még átnem vett formában. Az árut hibásan átveheti, de a vélt hiábat egyértelműen fel kell tűntetnie a szállítólevélre, melyet az átadó (akár szállító) aláír és lepecsétel, elismerve azok valódiságát. Nyilvánvaló hibákat a szállítás tárgyának beérkezését követő egy napon belül kell felénk jelezni írásban. 

        b. Amennyiben az általunk szállított áruk vagy az általunk nyújtott szolgáltatások hibásnak bizonyulnak, akkor elsőként jogosultak vagyunk a hiányosságot választásunk szerint a hiányosság megszüntetésével vagy pótszállítással kiküszöbölni. Pótszállítás esetén Vevő a hibás árut a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles visszaadni. 

        c. Jogosultak vagyunk a nyújtandó pótteljesítést attól függővé tenni, hogy Vevő megfizesse az esedékes vételárat. Vevő azonban jogosult a vételár a hiányossággal arányos részét visszatartani. 

IX. Szállítási és teljesítési időtartam 

    a.  A szállítási határidőket vagy időpontokat, amelyekről kötelező érvénnyel vagy nem kötelezően lehet megállapodni, legalább szövegesen kell rögzíteni. A szállítás mindenkor lerakás nélkül történik. 

    b. A szállítás és teljesítés vis maior és a teljesítést eladó számára lényegesen megnehezítő vagy lehetetlenné tevő események – ide tartozik kiemelten az akár beszállítónknál vagy annak beszállítójánál bekövetkező sztrájk, munkáskizárás, hatósági rendelkezés, nyersanyaghiány, közlekedéstechnikai probléma mint például torlódás, lezárás stb. - következtében történő késedelme esetén jogosultak vagyunk arra, hogy a szállítást ill. teljesítést a késedelem méltányos felfutási idővel növelt időtartamával meghosszabbítsuk vagy a még nem teljesített rész miatt részben vagy egészben visszalépjünk a szerződéstől. 

X. Tulajdonjog fenntartása 

a. Valamennyi követelés teljesítéséig (beleértve valamennyi folyószámla-, valamint váltókövetelést), amelyek részünkről bármely jogcímen Vevővel szemben most vagy a jövőben keletkeznek, az alábbi biztosítékot nyújtják; ezeket választásunk szerint felszabadítjuk amennyiben értékük tartósan 10%-ot meghaladó mértékben emelkedik. 

b. Az áru tulajdonunkban marad. A feldolgozás vagy átalakítás mindenkor számunkra mint kereskedő számára történik, azonban minket terhelő kötelezettséget nem keletkeztet. Amennyiben (társ-)tulajdonunk összekötéssel megszűnik, akkor már most megállapodunk abban, hogy Vevő (társ-)tulajdona az egységes tárgyon értékarányosan (számlaérték alapján) ránk száll. Vevő (társ-)tulajdonunkat térítés nélkül őrzi. Azt az árut, amelynek (társ-)tulajdona minket illet, a továbbiakban fenntartásos árunak nevezzük. 

c. Vevő köteles a fenntartott tulajdonjogú áru elkülönített tárolására és jelölésére. Vevő a fenntartott tulajdonjogú árut saját költségére biztosítja tűzkár, vízkár, betörés és lopás ellen. Felszólításra el kell juttatni hozzánk betekintés céljából a biztosítási kötvény. Vevő előzetesen ránk engedményezi a biztosításból származó igényeit. Az engedményezést elfogadjuk. 

2. Sütik

2.1 A rendszer működéséhez szükséges sütik

Megnevezés leírás lejárat
banner-xxx Képcserélő banner utoljára betöltött képe. 24 óra

customFormToken

Egyedi űrlapoknál a már kitöltött adatok átmeneti tárolása. 3 óra
main_lang Kiválasztott nyelv 30 nap
PHPSESSID Munkamenet azonosító Munkamenet ideje
privacy_accepted Adatvédelmi beállítások elfogadva, egyszerű üzemmódban. 6 hónap
privacy_accepted_performance Adatvédelmi beállítások, teljesítmény sütik elfogadva, szigorított üzemmódban. 6 hónap
privacy_accepted_marketing Adatvédelmi beállítások, marketing sütik elfogadva, szigorított üzemmódban. 6 hónap
privacy_accepted_all Adatvédelmi beállítások, összes süti elfogadva, szigorított üzemmódban. 6 hónap

wsOrderToken

Webshop megrendelés azonosító. Regisztráció nélküli vásárláshoz szükséges. 48 óra

Megjegyzés: A honlap látogatásakor nem feltétlenül lesz eltárolva az összes itt felsorolt süti. Ezek a sütik nem alkalmasak személyes adatok tárolására.

2.2 Teljesítmény sütik

A teljesítménysütik a weboldal teljesítményét figyelik, és névtelen adatokat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ezek a sütik információkat szolgáltatnak a weboldal működésének javításához.

A Google Analytics által használt sütikről itt található az aktuális leírás

Megnevezés leírás Szolgáltató lejárat
_ga Látogatók megkülönböztetése Google.inc 2 év

_gid

Látogatók megkülönböztetése. Google.inc 24 óra
_gat vagy _dc_gtm_ Oldalbetöltések számlálása Google.inc 1 perc
AMP_TOKEN Egy olyan tokent tartalmaz, amely az AMP Client ID szolgáltatásból történő ügyfél-azonosító lekérdezéséhez használható. Google.inc 30mp..1év
_gac_xxx Hirdetési kampány információk. Google.inc 90 nap
Teljesítmény sütik engedélyezése
Google Analytics sütik engedélyezése
Marketing célú sütik engedélyezése
Google Hirdetési sütik engedélyezése
Hozzájárulás személyre szabott Google hirdetésekhez.
Hirdetésekkel kapcsolatos felhasználói adatok küldése a Google részére
Összes süti engedélyezése
Holena Kft PIR szigetelések
pir[a]holena.hu
2081, Piliscsaba, 3902/22 HRSZ
Honlap: webtoday